סימן שעב: גזלן שהפסיד השדה ואכל פירות כיצד גובה אותם הנגזל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעב: גזלן שהפסיד השדה ואכל פירות כיצד גובה אותם הנגזל

סימן שעב: גזלן שהפסיד השדה ואכל פירות כיצד גובה אותם הנגזל

 סעיף א

גזל קרקע והפסידה בידו או שאכל פירותיה, כשבעל השדה גובה דמי מה שהפסיד הגזלן או דמי פירות שאכל, גובה מנכסים בני חורין, מפני שהיא כמלוה על פה, ואם עמד הגזלן בדין ונתחייב לשלם, ואחר כך מכר, גובה מנכסים משועבדים. ואם לא עמד בדין אלא על אחד מהם, אינו מועיל לשני להיות טורף ממשעבדי.

 

סעיף ב

והוא הדין אם גזלוהו מהגזלן מחמתו, שחייב להעמיד לו שדה, אם עמד בדין ואחר כך מכר, גובה הנגזל ממה שמכר.

 

סעיף ג

גזל שדה והשביחה, והנגזל בא לטורפה, שמין לו וידו על התחתונה, אם השבח יתר על ההוצאה נוטל ההוצאות בלבד מהנגזל, ואם ההוצאה יתירה על השבח, אין לו מההוצאות אלא שיעור השבח.