סימן שכב: המקבל שדה מחברו ואכלה חגב או נשדפה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שכב: המקבל שדה מחברו ואכלה חגב או נשדפה

סימן שכב: המקבל שדה מחברו ואכלה חגב או נשדפה

 סעיף א

החוכר או השוכר שדה מחברו, ואכלה חגב או נשדפה, אם אירע דבר זה לרוב השדות של אותה העיר, מנכה לו מחכירו הכל, לפי ההפסד שאירעו. ואם לא פשטה המכה ברוב השדות, אינו מנכה לו מחכירו אע"פ שנשתדפו כל השדות של בעל הקרקע, נשתדפו כל השדות של השוכר או החוכר, אע"פ שפשטה המכה ברוב השדות, אינו מנכה לו מחכירו, שאין זה ההפסד תלוי אלא בשוכר.

 

סעיף ב

התנה עליו בעל הקרקע שיזרענה חטים וזרעה שעורים, או שלא זרעה כלל, או שזרעה ולא צמחה, אע"פ שבא חגב או שדפון והוכה רוב המדינה, אינו מנכה לו מחכירו. ועד מתי חייב להטפל ולזרוע פעם אחרת אם לא צמחה, כל זמן שראוי לזריעה באותו מקום.

הגה: ודוקא בקבלנות, אבל בחכירות יכול לקנות לו פירות מן השוק ונותן לו חכירתו (נ"י פרק המקבל).