סימן שכג: המקבל שדה מחברו ולקתה בעומריה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שכג: המקבל שדה מחברו ולקתה בעומריה

סימן שכג: המקבל שדה מחברו ולקתה בעומריה

 סעיף א

החוכר שדה מחברו בעשרה כורים חטים ולקתה, נותן לו מתוכה. היו חטין יפות, לא יאמר לו: הריני לוקח מן השוק, אלא נותן לו מתוכה.

הגה: במה דברים אמורים, שלא שינה, אבל שינה, כגון שהתנה לזורעה חטין והוא יתן לו שעורים בחכירתו, וזרעה שעורים ולקתה, אינו נותן לו מתוכה, אלא קונה לו שעורין מן השוק (טור). חכר ממנו כרם בעשרה סלי ענבים והקריסו (פירוש: הפיגו טעמם ונתחמצו וגירסת רש"י דכדום ופירש שהתליעו) אחר שנבצרו, וכן עמרים שלקו אחר שנקצרו, נותן לו מתוכן, אבל אם חכרו בי' כדים יין והחמיץ, חייב ליתן לו יין טוב.