סימן שכד: המקבל שדה לזורעה מין ידוע ובא לשנותה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שכד: המקבל שדה לזורעה מין ידוע ובא לשנותה

סימן שכד: המקבל שדה לזורעה מין ידוע ובא לשנותה

 סעיף א

החוכר שדה מחברו לזורעה שעורים, לא יזרענה חטים מפני שהחטים מכחישות את הקרקע יותר מהשעורים. חכרה לזורעה חטים יזרענה שעורים, קטנית לא יזרענה תבואה, תבואה יזרענה קטנית, (ויש אומרים בהפך, תבואה לא יזרענה קטנית, קטנית יזרענה תבואה) (טור ס"א), ובבבל וכיוצא בה לא יזרענה קטנית, מפני שהקטנית שם מכחשת את הארץ.

הגה: ויש אומרים בהפך דבבבל יכול לזרוע מה שירצה (טור), יש אומרים דכל זה בחכירות, אבל בקבלנות יכול לשנות אפילו לדבר המכחיש (טור ורש"י), ויש חולקין, וסבירא להו אפילו לדבר שאינו מכחיש אינו יכול לשנות בקבלנות (המגיד פרק ח דשכירות).