סימן שכח: דין מקבל שרוצה להסתלק מפני רעת השדה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שכח: דין מקבל שרוצה להסתלק מפני רעת השדה

סימן שכח: דין מקבל שרוצה להסתלק מפני רעת השדה

 סעיף א

המקבל שדה מחברו ולא עשתה, אם יש בה כדי להוציא סאתים יתר על ההוצאה, חייב המקבל ליטפל בה, שכך כותב לבעל הקרקע, אנא אקום ואזרע וכו' ואעמיד כרי לפניך ותטול חלקך וכו', (ואפילו לא כתב כך כמאן דכתיב דמי) (המגיד פרק יח דשכירות וב"י בשם התוס' והרא"ש).

 

סעיף ב

לא עבדה אלא הובירה כולה או מקצתה, שמין אותה כמה היא ראויה לעשות, ונותן לו חלקו שהיה מגיע לו, ואם התנה עמו אם אוביר ולא אעביד אשלם אלף זוז, הרי זו אסמכתא ואינו חייב לשלם, אלא נותן כפי מה שראויה לעשות בלבד.