סימן נ: שטר שכתב בו לויתי ממך מנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נ: שטר שכתב בו לויתי ממך מנה

סימן נ: שטר שכתב בו לויתי ממך מנה

 סעיף א

שטר בעדים שכתוב בו אני פלוני לויתי ממך מנה, כל המוציאו גובה בו. אבל אם אין בו עדים, אלא שהוא כתב ידו, מתוך שנאמן לומר: פרעתי, נאמן לומר: לא לויתי ממך אלא מאחר ונפל ממנו ומצאתו.

הגה: והוא הדין פסק דין שכתוב בו פלוני נתחייב לכנגדו חייב לשלם למי שמוציאו (מרדכי פג"פ ופסקי רקנטי סי' תל"ז ותשו' מהר"ם ד"פ סי' תקכ"א), וכן שטר שכתוב בו פלוני חייב לפלוני או לכל מי שמוציאו, חייב לשלם לכל מי שמוציאו, ודוקא שבא מחמת אותו פלוני, אלא אם כן כתוב בפירוש: בין בא מחמתו או שלא מחמתו (ר"י נ"ו ח"ה), ואם נכתב שובר משום אדם על שטר זה אח"כ, שום אדם לא יוכל לגבות בו (נ"י פ' ג"פ בשם הר"מ והריטב"א), ואם כתב בשטר שמשעבד עצמו נגד המוציא שטר חוב זה עליו, אף על גב שידוע שלא היה חייב לו מעולם, מכל מקום חייב לשלם לו, דהרי מכל מקום נשתעבד נגדו (תשובת הרא"ש כלל ס"ח סימן ט' ויש אומרים, וכמו שנתבאר לעיל סימן מ' ועיין לקמן סי' ס"א סעיף י').