סימן נג: שלא לשנות השטר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נג: שלא לשנות השטר

סימן נג: שלא לשנות השטר

 סעיף א

מי שיש לו שטר על חברו במנה, ואמר: עשו לי שנים מחמשים חמשים, או שיש לו שנים של חמשים חמשים, ואמר שיעשו לו אחד של מנה, אין שומעין לו.

הגה: ואפילו ידעינן שאין השטר הראשון פרוע, אסור לשנות אלא מרצון הלוה (המגיד פ' כ"ג מהל' מלוה ורבי' ירוחם), ואפילו יש לו אחד של מאה ואומר שיקרעוהו ויעשה לו אחד של חמשים, אין שומעין לו שמא פרע לו אותו של מאה וכתב לו עליו שובר ויוציא זה של חמשים ויאמר זה שטר אחר הוא ויגבה בו.