סימן סג: מי שהועד עליו שמחזר אחר זיוף
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן סג: מי שהועד עליו שמחזר אחר זיוף

סימן סג: מי שהועד עליו שמחזר אחר זיוף

 סעיף א

המוציא שטר חוב על חברו ובאו שנים ואמרו: ממנו שאל לזייף לו שטר זה, אע"פ שנתקיים השטר בחותמיו, אין גובין בו לעולם, אלא אם כן עידי השטר מעידים שראו ההלואה, או אחרים מעידים עליהם שראו שחתמו, ואם עידי השטר מעידים שזו היא חתימתן גובין בו (ויש חולקין וסבירא להו דהכרת חתימה לא מהני) (טור בשם הרמ"ה ור"ן פרק אלו נערות).

 

סעיף ב

כשאמרו אין גובין בו, לא משהינן ליה בידיה, אלא מוקמינן ליה ביד שליש.

הגה: ואם לא אמרו העדים ששאל להם לזייף שטר זה, אלא שטר סתם, כל שטרותיו של זה שבקש לזייף אתרעו ולא גבינן בהו (טור).