סימן רנד: שכיב מרע שביקש שיעשו קנין במתנות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רנד: שכיב מרע שביקש שיעשו קנין במתנות

סימן רנד: שכיב מרע שביקש שיעשו קנין במתנות

 סעיף א

אע"פ שמתנת שכיב מרע אינה צריכה קנין, אם ביקש שיקנו ממנו קונים, אפילו בשבת, שזה הקנין אינו צריך, ויש אומרים שאפילו אם יש נפקותא בקנין, כגון שכותב כל נכסיו ומפרש שלא יחזור בו אם יעמוד, קונים בשבת.

הגה: ויש אומרים דאפילו מתנה במקצת דצריכה קנין, אע"פ שנראה שאינו נותן מדאגת מיתה, הואיל ואינו נותן כולם, אפילו הכי קונים ממנו בשבת (רשב"ם פרק מי שמת), ויש חולקים בזה (טור בשם הרא"ש).