סימן קפט: דין אין המקח נגמר בדברים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפט: דין אין המקח נגמר בדברים

סימן קפט: דין אין המקח נגמר בדברים

 סעיף א

אין המקח נגמר בדברים, שהאומר לחברו: היאך אתה נותן לי חפץ זה, ואמר ליה: בכך וכך, ונתרצו שניהם ופסקו הדמים, יכולים לחזור שניהם, אפילו היה הדבר בפני עדים ואמרו להם: הוו עלינו עדים שמכר זה ושלקח זה, הרי זה אינו כלום עד שיגמר המקח, כל דבר ודבר כראוי לו, קרקע לפי קניינו, ובעלי חיים לפי קניינם, ומטלטלים לפי קניינם, ולאחר שנגמר המקח, כל אחד לפי קניינו, אין שום אחד מהם יכול לחזור בו, אפילו לא היו עדים בדבר.

הגה: ואפילו מחלו זה לזה אחר כך, לא מהני, אלא צריכין לחזור ולהקנות זה לזה (תרומת הדשן סימן שי"א וריב"ש סימן תק"י).