סימן קצג: המחובר לקרקע דינו כקרקע
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קצג: המחובר לקרקע דינו כקרקע

סימן קצג: המחובר לקרקע דינו כקרקע

 סעיף א

כל המחובר לקרקע שצריך לקרקע, הרי הוא כקרקע ונקנה בכסף או בשטר או בחזקה. אפילו לא נתכוין לקנות הקרקע, אלא החזיק בקרקע לקנות המחובר בו, או נתן כסף בעד הקרקע כדי לקנות המחובר בו, קנה אע"פ שלא קנה הקרקע. אבל אם אינו צריך לקרקע, כגון ענבים העומדים ליבצר, הרי זה כמטלטלין לקנין, ויש להם אונאה. (ויש חולקין ואומרים דאפילו אין צריך לקרקע דינן כקרקע (טור).