סימן קצו: דין קניית עבד כנעני
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קצו: דין קניית עבד כנעני

סימן קצו: דין קניית עבד כנעני

 סעיף א

עבד כנעני דינו כקרקע לקנייה, נקנה בכסף או בשטר או בחזקה או בקנין סודר.

הגה: ונקנה גם כן במשיכה כגון שתקפו והביאו אליו (טור), וכמו שיתבאר למטה.

 

סעיף ב

במה היא החזקה בקנין העבדים, שישתמש בו בפני רבו כדרך שמשתמשין בעבדים. ואם הוא שלא בפני רבו, צריך שיאמר לו: לך חזק וקני.

 

סעיף ג

כיצד, התיר לו מנעלו או שהנעיל לו מנעלו או שהוליך כליו אחריו לבית המרחץ, או שהפשיטו או סכו או גרדו או הלבישו או הגביה את רבו, קנה. ויש אומרים שהוא הדין אם הגביהו רבו.

 

סעיף ד

עשה לו מלאכה שאינה בשימוש גופו, כגון שתפר לו בגד וכיוצא בזה, קנאו רבו, ויש אומרים שלא קנאו.

 

סעיף ה

תקפו והביאו אצלו, קנאו. אבל אם קראו ובא אצלו, או שאמר לו רבו הראשון: לך אצל הלוקח, והלך אצלו לא קנה, ואם הוא עבד קטן קראו ובא אצלו קנאו.