סימן רא: דין רושם על החבית והתוקע כפו לחברו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רא: דין רושם על החבית והתוקע כפו לחברו

סימן רא: דין רושם על החבית והתוקע כפו לחברו

 סעיף א

מכר לו בדברים בלבד, ופסקו הדמים ורשם הלוקח, רושם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא שלו, אע"פ שלא נתן לו מהדמים כלום, כל החוזר בו אחר שרשם מקבל מי שפרע, ואם מנהג המדינה הוא שיקנה הרושם קנין גמור, נקנה המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, וחייב זה ליתן הדמים. והוא שרשם בפני המוכר או שאמר ליה המוכר: רשום מקחך.

 

סעיף ב

וכן כל דבר שנהגו התגרים לקנות בו, כגון על ידי שנותן הלוקח פרוטה למוכר, או על ידי שתוקע לו כפו, (או במקום שנוהגים הסוחרים שמוסרים לקונה המפתח) (הגהות מיימוני פ"ז דמכירה), וכן כל כיוצא בזה.