סימן רו: דין כשאמכור אמכור לך במאה ומכר לאחר ביותר או שאמר אמכרנה לך כמו שישומו אותו בית דין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רו: דין כשאמכור אמכור לך במאה ומכר לאחר ביותר או שאמר אמכרנה לך כמו שישומו אותו בית דין

סימן רו: דין כשאמכור אמכור לך במאה ומכר לאחר ביותר או שאמר אמכרנה לך כמו שישומו אותו בית דין

 סעיף א

האומר לחברו כשאמכור שדה זו הרי היא מכורה לך מעכשיו במנה, וקנה מידו על כך, ולאחר זמן מכרה לאחר במאה, קנה הראשון. (לא הזכיר סכום רק אמר לו כשאמכרנה אמכור לך, לא קנה הראשון (טור). וכן אם) מכרה ביותר על מנה, קנה האחרון, שלא אמר לו אלא כשאמכור, שיהיה מוכר מדעתו כבתחילה, וזה לא היה רוצה למכור, ולא מכר אלא מפני התוספות שהוסיף זה, ונמצא כמי שנאנס ומכר.

הגה: וכל זה מיירי שאמר בלשון כשאמכור אמכור לך וכו', אבל אמר: לא תמכור אלא לי, (מהרי"ק שורש נ) או שהתנה בפירוש שאף אם יתנו לו יותר ממה שקצב ימכור לו, תנאו קיים (הגהות מרדכי פרק איזהו נשך והמגיד פ"ח דמכירה).

 

סעיף ב

אמר לו: כשאמכרנה הרי היא קנויה לך מעכשיו כמו שישומו בית דין של שלשה, אפילו על פי שנים מהשלשה. אמר לו: כמו שיאמרו שלשה, עד שיאמרו השלשה.

 

סעיף ג

וכן אם אמר: כמו שישומו אותה בית דין ארבעה, עד שישומו הארבעה כולם ויסכימו וימכור לאחר כמו שיסכימו, ואחר כך קנה הראשון.

 

סעיף ד

שמו אותה שלשה או ארבעה, ואמר המוכר עד שיבואו ג' אחרים או ד' וישומו, אין שומעין לו, שהרי קנו מידו תחילה שמכר מעכשיו.

הגה: אבל לא מכר מעכשיו, אע"פ שקנו מידו שכשימכור יהא מוכר לו, לא קנה, דהוי קנין דברים, כמו שנתבאר לעיל סימן ר"ג, ועוד דהוי אסמכתא כמו שיתבאר לקמן (בסימן ר"ז).