סימן רי: המקנה לעובר שלו או לעובר אחר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רי: המקנה לעובר שלו או לעובר אחר

סימן רי: המקנה לעובר שלו או לעובר אחר

 סעיף א

אין אדם מקנה למי שלא בא לעולם, לפיכך המזכה לעובר של אחר לא קנה, ואפילו אמר לכשיולד יזכה.

הגה: ודלא כיש חולקין וסבירא להו דאם לא מת, או חזר המזכה עד שיולד וקנאו במשיכה, וישנו עדיין ברשות הזוכה, כשיולד אז זכה, אם אמר כשיולד (טור בשם הרא"ש ור"ח), ואם היה בנו, קנה, אפילו לא אמר: לכשיולד, והוא שתהיה אשתו כבר מעוברת בשעת המתנה, (וכן בנו, כאחר דמי) (תשובת הרא"ש כלל פ"ב סימן ד), ויש אומרים דהא דמזכה לעובר שלו קנה דוקא בשכיב מרע, אבל בבריא לא קנה.

 

סעיף ב

הקנה מקצת נכסיו לבהמה או למי שלא בא לעולם, וחזר ואמר לחברו קנה כבהמה זו או כעובר זה, לא קנה כלום.

 

סעיף ג

אמר לו קנה נכסי או חפץ פלוני אתה ובהמה זו או אתה ועובר זה, קנה הוא מחצה. (המקנה דבר למת, כל שהוא לצורך קבורתו וכבודו קנה) (כן הוא בתשובת הרשב"א סימן שע"ה).