סימן ריז: המוכר בתוך שדהו אמת השלחים או דרך יחיד או דרך רבים או מקום לעשות קבורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ריז: המוכר בתוך שדהו אמת השלחים או דרך יחיד או דרך רבים או מקום לעשות קבורה

סימן ריז: המוכר בתוך שדהו אמת השלחים או דרך יחיד או דרך רבים או מקום לעשות קבורה

 סעיף א

המוכר לחברו בתוך שדהו מקום אמת המים להשקות בה בית השלחין, נותן לו בתוך שדהו אמה שרחבה שתי אמות, ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה (פירוש: גדותיה ופירוש קילון כמו סילון, ואינו גדול כל כך ועשוי להשקות בהמה ורחיצת כלים) ואם מכר לו אמת המים להשקות בה בקילון, נותן לו אמה שרחבה אמה, וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה.

 

סעיף ב

אלו האגפים בעל השדה נוטען אבל אינו זורען, שהזרעים מלחלחים את הקרקע ומקלקלים את אמת המים.

 

סעיף ג

אמת המים שכלו אגפיה, בעל האמה מתקן בעפר אותה (השדה), שעל מנת כן קבל עליו המוכר להיות אמת המים בתוך שדהו.

 

סעיף ד

המוכר לחברו דרך בתוך שדהו, אם דרך היחיד מכר לו, נותן לו שתי אמות ומחצה רחבה, כדי שיעמוד חמור במשאו על אורך הדרך, (והוא דלא סיימי מחיצות, אבל סיימי, צריך לתת טפי) (המגיד פכ"א בשם ר"י מיגש), מכר לו הדרך בין עיר לעיר, נותן לו ח' אמות ברוחב הדרך, מכר לו דרך הרבים, נותן לו רוחב טז אמה, מכר לו למעמד, נותן לו בית ארבע קבין.

 

סעיף ה

האומר לחברו: בור וכותליה אני מוכר לך, נותן לו רוחב הכותל ג' טפחים.

 

סעיף ו

המוכר מקום לחברו לעשות לו קבורה, או המקבל מחברו לעשות בו קבורה, עושה מערה ופותח לתוכה שמנה קברים שלשה מכאן ושלשה מכאן ושנים מכנגד הנכנס למערה, מדת המערה ד' אמות על שש וכל קבר וקבר ד' אמות אורך ורוחב ששה טפחים ורום שבעה, נמצא בין כל קבר וקבר שמן הצדדים אמה ומחצה, ובין שנים האמצעים ב' אמות.

 

סעיף ז

המוכר קברו ודרך קברו, מקום מעמדו והספדו, באים בני משפחתו וקוברים אותו בעל כרחו של לוקח, ונותנים לו דמי הקבר שקברו אותו בה.