סימן רעו: סדר נחלות כיצד הוא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעו: סדר נחלות כיצד הוא

סימן רעו: סדר נחלות כיצד הוא

 סעיף א

סדר נחלות כך: מי שמת, בנו יורשו, לא נמצא (לו) בן רואים אם יש לבן זרע, בין זכר בין נקיבה עד סוף כל הדורות, עומד במקומו ויורש הכל, לא נמצא זרע לבן, אם יש לו בת תירשנו, לא נמצא לו בת, אם יש לה זרע בין זכר בין נקיבה עד סוף כל הדורות יורש הכל. לא נמצא לה זרע, תחזור הירושה לאביו של מת, ואם אין אביו קיים, תחזור לזרעו שהם אחי המת, אם יש לו אח, יורש הכל. לא נמצא לו אח, אם הניח זרע עד סוף כל הדורות עומד במקומו לירש. לא נמצא לו אח ולא זרע ממנו, תחזור הירושה לאחות המת או לזרעה עד סוף כל הדורות. לא נמצא אחות ולא זרע ממנה, תחזור הירושה לאבי אביו של מת, ואם אינו קיים, חוזר לזרעו שהם אחי אבי המת, אם יש לו אחים או לזרעם עד סוף כל הדורות. ואם אין אחים לאבי המת, ולא זרע מהם, חוזרות לאחות אבי המת או לזרעה עד סוף כל הדורות. ואם אין אחות לאבי המת ולא זרע ממנה חוזרת לאבי אבי אביו של מת, ואם אינו חי מורישו לזרעו שהם אחי אבי אביו של מת או לזרעם עד סוף כל הדורות. לא נמצא אחי אבי אביו של מת ולא זרעם, חוזרות לאחות אבי אביו של מת או לזרעה עד סוף כל הדורות. ועל זה הדרך נחלה ממשמשת למעלה עד ראובן.

 

סעיף ב

מי שמת והניח בת ובת הבן, אפילו בת בת בת הבן עד סוף כמה דורות היא קודמת ותירש הכל ואין לבת כלום, והוא הדין לבת האח עם האחיות, ולבת בן אחי אביו עם אחות אביו, וכן כל כיוצא בזה.

 

סעיף ג

מי שהיו לו שני בנים ומתו שניהם בחייו, והניח האחד שלשה בנים והשני לא הניח אלא בת אחת, ואחר כך מת הזקן, בת הבן יורשת חצי הנכסים ושלשת בני הבן האחר יורשים החצי האחר, שאנו רואים כאילו הבנים קיימים ויורשים בשוה וכל אחד מוריש לבניו חלקו, ועל דרך זה חולקים בני האחים ובני אחי האב עד ראש הדורות.

 

סעיף ד

משפחת האם אינה קרויה משפחה שאין האם יורשת את בנה ולא את בתה, ואחין מאם ולא מאב אין יורשים זה את זה, אלא כל אחד, משפחת אביו יורש אותו. (ואפילו שתוקי שאין לו יורשין מן האב, אין משפחת אמו יורשין אותו, אלא הרי הוא כגר ונכסיו הפקר) (תרומת הדשן סימן שנ"ב), אבל האיש יורש את אמו וכן הבת את אמה אם אין לה בן, שדינה בנכסי האם כמו בנכסי האב, שניהם יורשים אותה אלא שהבן וזרעו קודמין לבת.

 

סעיף ה

אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מהאב, שאם מת בחייה ואחר כך מתה, אין אומרים אילו היה עודנו חי היה יורשה, עכשיו גם כן אם אין לו זרע אחיו מאביו יעמדו במקומו לירש אותה, אלא תחזור ירושתה למשפחת בית אביה כיון שאין לבנה זרע. אבל אם מתה האם בחייו, ואחר כך מת הוא, אפילו היה קטן בן יומו הואיל וחי אחריה אפילו שעה אחת, יורשה ומנחיל הירושה ליורשיו ממשפחת אביו.

הגה: ודוקא שנולד הקטן, אבל עובר אינו יורש אמו אם מתה כשהיא מעוברת להנחיל יורשיו מאביו (טור).

 

סעיף ו

כל הקרובים בעבירה יורשים ככשרים, כיצד, היה לו אח או בן ממזר הרי זה יורש ככשר. וכן שאר כל היורשים. אבל בן משפחה או עכו"ם, אינו בן לדבר מהדברים ואינו יורש כלל.

הגה: אין היורשין יורשין דברים שאין בהם ממש (הגהות מרדכי סוף ב"ב), או טובת הנאה בעלמא שאינו ממון (מהרי"ק שורש קס"א ומוהר"ם פדוואה סי' ס"ה).