סימן רפח: היאך שמין מה שעל בניהם ובנותיהם כשחולקים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפח: היאך שמין מה שעל בניהם ובנותיהם כשחולקים

סימן רפח: היאך שמין מה שעל בניהם ובנותיהם כשחולקים

 סעיף א

האחים שחלקו שמין מה שעליהם, (ויש אומרים דגדול האחין אין שמין מה שעליו) (טור), אבל מה שעל בניהם ובנותיהם שקנו להם מתפיסת הבית, אין שמין. וכן מה שעל נשותיהן, שכבר זכו בהם לעצמם. במה דברים אמורים, בבגדי חול, אבל בבגדי שבת ומועד שמין מה שעליהם.

 

סעיף ב

מי שצוה בשעת מיתתו שיתנו לפלוני דקל או שדה מנכסיו, וחלקו האחים ולא נתנו לו כלום, החלוקה בטלה, ויתנו לזה מה שצוה מורישן, ואחר כך חוזרים וחולקים בתחילה.

הגה: ואם ירצה אחד לקיים החלוקה וליתן לו משלו וחברו יתן לו מעות, הרשות בידו (טור בשם הרא"ש).