סימן שפא: דין חמשה שישבו על ספסל אחד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפא: דין חמשה שישבו על ספסל אחד

סימן שפא: דין חמשה שישבו על ספסל אחד

 סעיף א

חמשה שישבו על הכסא ולא נשבר, ובא אחרון וישב עליו ונסמך עליהם ולא הניחם לעמוד ונשבר, אע"פ שהיה ראוי לישבר בהם קודם שישבו, הואיל וקרב שבירתו האחרון חייב, שהרי אומרים לו אילו לא נסמכת עלינו היינו עומדים קודם שישבר, ואם ישבו כאחד ונשבר, כולם חייבים. וכן כל כיוצא בזה.

הגה: ויש אומרים דסתם ספסל היא שאולה לסתם בני אדם, ואם נשברה תחתיהן הוי כמתה מחמת מלאכה ופטורים מלשלם (טור ס"ב בשם הרא"ש תוס' פ"ק דב"ק), אלא אם כן היושבים הם משונים ושמנים וכבדים משאר בני אדם, אז אם ישבו עליה ביחד ונשברה תחתיהן כולן חייבים לשלם. ואם ישבו בזה אחר זה, אם לא היתה נשברת בלא ישיבת האחרון, הוא לבד חייב לשלם, ואם היתה נשברת בלא האחרון, הוא פטור. ואם לא היתה נשברת רק תוך ב' שעות, ועמו נשברה תוך שעה, אז רואין אם סמך עליהן ומנען לעמוד, הוא לבד חייב לשלם, ואם לאו, כולן חייבין (הכל בטור בשם הרא"ש).