סימן שפה: דין היזק שאינו ניכר כגון מנסך יינו של חברו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפה: דין היזק שאינו ניכר כגון מנסך יינו של חברו

סימן שפה: דין היזק שאינו ניכר כגון מנסך יינו של חברו

 סעיף א

המזיק את חברו היזק שאינו ניכר כגון שעירב יין נסך ביינו, מן התורה הוא פטור, אבל חכמים קנסוהו לשלם נזק שלם מהיפה שבנכסיו, כדין כל המזיקים. לפיכך אם מת המזיק קודם שישלם, אין קונסין בנו אחריו לשלם. וכן אם היה שוגג או אנוס, פטור, שלא קנסו אלא מזיד.

 

סעיף ב

המנסך יין חברו לעכו"ם, לא נאסר, שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו, ואם היה לו בו שותפות, או שהיה מומר שהרי הוא כעכו"ם, או שהתרו בו וקבל ההתראה שהרי הוא מומר, הרי זה אוסר היין, וחייב לשלם אע"פ שהוא מתחייב בנפשו, מפני שמשעה שהגביהו נתחייב לשלם, ואינו מתחייב בנפשו עד שינסך.