סימן שצז: מי שבהמתו רגילה ליכנס לתוך שדה חברו ובהמת הקצבים שמזקת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצז: מי שבהמתו רגילה ליכנס לתוך שדה חברו ובהמת הקצבים שמזקת

סימן שצז: מי שבהמתו רגילה ליכנס לתוך שדה חברו ובהמת הקצבים שמזקת

 סעיף א

מי שבהמתו רגילה ליכנס לשדה חברו ומזיקתו, יכול בעל השדה להתרות בבעל הבהמה שישמור בהמתו וצריך לשומרה. (ואם לא שמרה והזיקה חייב לשלם היזקו) (כן מוכח מדברי התוס' והרא"ש), ואינו יכול לומר לו גדור שדך כדי שלא תכנס בו.

 

סעיף ב

הקצבים שיש להם בהמות לשחוט ביום השוק, אם הם מזיקות אפילו ברשות הרבים, מתרים בבעלים ג' פעמים שישמרום, ואם לא שמרום רשאי הניזק לשחטם שחיטה כשירה, ואומרים לבעלים בואו ומכרו הבשר שלכם.