סימן תא: שור שנגח וחזר ונגח ואם תפס ניזק וחזר ונגח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תא: שור שנגח וחזר ונגח ואם תפס ניזק וחזר ונגח

סימן תא: שור שנגח וחזר ונגח ואם תפס ניזק וחזר ונגח

 סעיף א

שור שנגח וחזר ונגח שור אחר, הרי הניזק הראשון והבעלים כשותפים בו. כיצד, שור שוה ק"ק שנגח שור שוה ק"ק ואין הנבילה יפה כלום, הניזק נוטל ק' ובעל השור ק'. חזר ונגח שור אחר שוה ק"ק ואין הנבילה יפה כלום, האחרון נוטל מאה והניזק שלפניו עם הבעלים נוטלים נ' נ' זוז. חזר ונגח שור שוה מאתים ואין הנבילה יפה כלום, האחרון נוטל מאה והניזק שלפניו חמשים, והניזק הראשון עם הבעלים כ"ה כ"ה. וכן על דרך זה חולקים והולכים.

 

סעיף ב

ניזק שתפס בהמה שהזיקה, לגבות חצי נזקו מגופה, נעשה עליה שומר שכר לנזקים, ואם יצאת והזיקה, הניזק הראשון חייב בנזקים והבעלים פטורים. כיצד, שור שוה מאתיים שנגח והפסיד מאתיים, ותפסו הניזק לגבות ממנו מאה, וחזר ונגח והפסיד מאה וחמישים, הרי הניזק האחרון משתלם שבעים והניזק הראשון שתפסו משתלם מותר נזקו והוא שלושים, והבעלים מאה וכן כל כיוצא בזה.

הגה: ויש אומרים דאין חילוק בין אם תפסו או לא תפסו, בכל ענין הניזק אינו מפסיד אלא חצי והבעלים חצי (טור בשם ר"י והרא"ש).