סימן תט: אין מגדלים בהמה דקה בישוב וחזיר וכלב רע בכל מקום
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תט: אין מגדלים בהמה דקה בישוב וחזיר וכלב רע בכל מקום

סימן תט: אין מגדלים בהמה דקה בישוב וחזיר וכלב רע בכל מקום

 סעיף א

אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל מפני שדרכם לרעות בשדות של אחרים והיזקם מצוי, אבל מגדלים בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל, והאידנא שאין מצוי שיהיו לישראל בארץ ישראל שדות, נראה דשרי.

 

סעיף ב

לא יגדל ישראל חזירים בכל מקום אפילו למשוח בהם עורות, ואין צריך לומר לסחורה.

 

סעיף ג

אסור לגדל כלב רע, אלא אם כן הוא אסור בשלשלאות של ברזל וקשור בהם, ובעיר הסמוכה לספר מותר לגדלו, וקושרו ביום ומתירו בלילה.

הגה: ויש אומרים דהשתא שאנו שרוין בין העכו"ם ואומות בכל ענין שרי, ופוק חזי מאי עמא דבר (הגהת אלפסי החדשים), מיהו נראה אם הוא כלב רע, שיש לחוש שיזיק בני אדם דאסור לגדלו, אלא אם כן קשור בשלשלאות של ברזל.

 

סעיף ד

מי שנפלו לו כלבים וחזירים בירושה, אין מחייבים אותו למכרם ביחד, אלא מוכר מעט מעט.