סימן רלד: המוכר דבר איסור ואכלו הלוקח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רלד: המוכר דבר איסור ואכלו הלוקח

סימן רלד: המוכר דבר איסור ואכלו הלוקח

סעיף א

השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו למומחה, מה שאכל אכל ויחזיר לו את הדמים, והנשאר מהבשר ביד הלקוחות יקבר, ויחזיר להם את הדמים.

 

סעיף ב

וכן השוחט פרה ומכרה ונודע שהיא טרפה, מה שאכלו אכלו ויחזיר להם הדמים, ומה שלא אכלו יחזיר לו הבשר והוא יחזיר להם הדמים, ואם מכרו הלוקחים בשר זה של טריפה לעכו"ם, או שהאכילוהו לכלבים, יחשבו עם הטבח על דמי הטרפה, ויחזיר להם הטבח את המותר. וכן דין כל המוכר דבר שאיסור אכילתו מן התורה.

 

סעיף ג

אבל המוכר לחברו דבר שאיסור אכילתו מדברי סופרים, אם היו הפירות קיימים מחזיר הפירות ונוטל דמיו, ואם אכלם אכל ואין המוכר מחזיר לו כלום.

הגה: מכר לו מבהמה שלא נבדקה כראוי, הוי כאסורה מדברי סופרים שהרי הבדיקה היא מדברי סופרים (ריב"ש סימן תצ"ט).

 

סעיף ד

כל איסורי הנאה בין מדברי תורה בין מדברי סופרים, מחזיר את הדמים ואין בהם דין מכירה כלל.