סימן רלט: מי שבא ואמר אבד שטר קנייתי כיצד כותבין לו שטר אחר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רלט: מי שבא ואמר אבד שטר קנייתי כיצד כותבין לו שטר אחר

סימן רלט: מי שבא ואמר אבד שטר קנייתי כיצד כותבין לו שטר אחר

 סעיף א

מי שבא ואמר אבד שטר שהיה לי על שדה פלוני שקניתיה מפלוני, שומעין לו לכתוב אחר.

הגה: והוא הדין בתחילה כשקנה יכולין לכתוב לו ב' וג' שטרות בכי האי גוונא (ב"י בשם הרשב"א), וכותבין בו: שטר זה אין גובין בו לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין, ולא כתבנוהו אלא להעמיד בו שדה פלונית כדי שלא יוציאנה מידו המוכר ולא יורשיו. ויש מי שאומר דדוקא מזמן ראשון ולא מזמן שני, דאיכא למיחש שמא אחר כך חזר ומכרה למוכר, ומוציא אחר כך זה (שטר) השני שזמנו אחר המכירה שמכר, ויאמר הדרית וזבינית ממך.

 

סעיף ב

אף על גב דשטרי חוב המאוחרים כשרים, שטרי מכר המאוחרין פסולין, אם לא פירש בהם שהם מאוחרים.