סימן רצח: נפקד אומר איני יודע כמה אני חייב והמפקיד טוען ברי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצח: נפקד אומר איני יודע כמה אני חייב והמפקיד טוען ברי

סימן רצח: נפקד אומר איני יודע כמה אני חייב והמפקיד טוען ברי

 סעיף א

כל שומר שנתחייב לשלם ואמר: איני יודע כמה דמים אני חייב לשלם, והבעלים אומרים: אנו יודעים כך וכך היה שוה, כגון שהפקיד אצלו כיס מלא זהובים ופשע בו, הבעלים אומרים: ק"ק דינרים היו, והשומר אומר: ודאי שהיה בו דינרים אבל איני יודע כמה היו, נמצא זה כטוען ק"ק ומודה לו במקצת ואמר: השאר איני יודע, שהוא מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע, ומשלם. ולפיכך הבעלים יטלו בלא שבועה. והוא שיטענו דבר שהם אמודים בו. ויש לשומר להחרים על מי שלקח ממנו יותר מהראוי לו (וע"ל סימן צ סעיף י).

 

סעיף ב

מת אביו והניח לו שק צרור, והפקידו אצל חברו ופשע בו, המפקיד אומר: איני יודע מה היה בו, שמא מרגליות היו בו, וכן השומר אומר: איני יודע כמה אני חייב לשלם שמא זכוכית היה מלא, ישבע השומר כתקנת חכמים שאינו ברשותו, ויכלול בשבועתו שאינו יודע בודאי שהיה בו יותר על שוה כך וכך, וישלם מה שהודה לו. (מפקיד שאמר: נגנב לי מן הפקדון והשומר אומר: איני יודע, נשבע שאינו יודע, ופטור). (תשו' רשב"א סימן אלף קל"ד).