סימן רצט: שנים שהפקידו ביד אחד ואחד מהם בא לתבוע
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצט: שנים שהפקידו ביד אחד ואחד מהם בא לתבוע

סימן רצט: שנים שהפקידו ביד אחד ואחד מהם בא לתבוע

 סעיף א

שנים שהפקידו אצל אחד, ובא אחד מהם ליטול את שלו, אין שומעין לו עד שיבא חברו. במה דברים אמורים, כשאין השני בעיר. אבל אם הוא בעיר וידע שתבעו חברו ולא בא, ניחא ליה במאי דעביד חבריה ושליחותיה קא עביד. ונתבארו פרטי דין זה בסימן קע"ו סעיף כ"ה ובסימן קכ"ב. (ואם הפקיד אצל שנים, הוה כהלוה לשנים (נימוקי יוסף ריש פרק המפקיד). ועיין לעיל סימן ע"ז).