סימן שמב: אין השואל רשאי להשאיל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמב: אין השואל רשאי להשאיל

סימן שמב: אין השואל רשאי להשאיל

 סעיף א

אין השואל רשאי להשאיל, אפילו שאל ספר תורה, שעושה מצוה בשאלתו, אינו רשאי להשאיל לאחרים, ואם השאיל לאחרים, אפילו נתקלקל מחמת המלאכה ששאלו בשבילה, חייב, אלא אם כן יש לו ראיה שיכול ליפטר בה אילו היה בידו, כמו שנתבאר בסימן רצ"א סעיף כ"ו.

הגה: מיהו דבר שאי אפשר להבריח ולכפור בו, כגון בית או ספינה, מותר להשאיל (תשובות רשב"א אלף נ"ג ואלף קמ"ה). ועיין לקמן (בסימן שט"ז) .