סימן שמג: דין השואל אחר כלות זמן השאלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמג: דין השואל אחר כלות זמן השאלה

סימן שמג: דין השואל אחר כלות זמן השאלה

 סעיף א

השואל חפץ או כל דבר, לזמן, מיד כשיכלה הזמן חוזר הדבר השאול לרשות המשאיל להפטר השואל מאונסים, אפילו הוא עדיין בביתו. ומכל מקום חייב הוא בגניבה ואבידה כדין שומר שכר, ואם שלחו לו בתוך הזמן ביד עבדו או שלוחו של משאיל או של שואל, נתבאר בסימן ש"מ.

 

סעיף ב

שומר שכר לזמן, כיון שכלה זמנו כלתה שמירתו, ואפילו הוא עדיין בביתו אינו עליה אלא שומר חינם.