סימן שמז: דין הזיק שור של שואל לשל משאיל או איפכא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמז: דין הזיק שור של שואל לשל משאיל או איפכא

סימן שמז: דין הזיק שור של שואל לשל משאיל או איפכא

 סעיף א

שאל פרה בסתם, והזיק שורו של שואל לשורו של משאיל, אפילו אם הוא תם, משלם נזק שלם, שאפילו אם הוזק משור דעלמא צריך לשלם, דמסתמא צריך לשומרו שלא יוזק ושלא יזיק. ואם קבל עליו שמירתו שלא יזיק, אבל לא שלא יוזק, והזיקו (שורו) של שואל, תם משלם חצי נזק, ומועד נזק שלם. ואי אזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל, והשאלה היתה בסתם, בין תם בין מועד פטור. ואי אזיק לתורא דעלמא, שואל בעי לשלומי, שעליו מוטל לשומרו שלא יזיק. ואם קיבל עליו לשמרו שלא יוזק אבל לא שלא יזיק, והזיק לשורו של שואל, משלם לו המשאיל תם חצי נזק ומועד נזק שלם.