סימן קפד: הקונה שדה על שם אחר ואחר כך אומר שהוא לעצמו ודין שליח שמנה לג' ביחד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפד: הקונה שדה על שם אחר ואחר כך אומר שהוא לעצמו ודין שליח שמנה לג' ביחד

סימן קפד: הקונה שדה על שם אחר ואחר כך אומר שהוא לעצמו ודין שליח שמנה לג' ביחד

 סעיף א

ג' שנתנו מעות לאחד לקנות להם מקח, אם היו המעות מעורבים וקנה במקצת הדמים, אע"פ שהיתה כוונת השליח שזה שקנה לאחד מהם, הרי המקח של כולם וחולקים אותו לפי מעותיהם.

הגה: מיהו אם פירש בהדיא שקנה לאחד מהן, הרי חזר משליחות האחרים וזכה זה שקנה לו (טור בשם ר' ישעיה). היו מעות של כל אחד מהם צרורים וחתומים, אע"פ שהיה בלב השליח הזה שיקנה המקח לכלם, לא קנה אלא זה שקנה המקח במעותיו בלבד.

 

סעיף ב

ראובן שקנה שדה משמעון, ואמר ליה ללוי: קניתי אותה, וכתב שטר מכר בשם לוי, וחזר ראובן ואמר לשמעון: לעצמי קניתיה חזור וכתוב שטר מכר בשמי, אין כופין את המוכר לכתוב לו שטר אחר בשם ראובן, ואם התנה עמו מתחילה ואמר ליה: לעצמי אני קונה, וזה שאכתוב שטר בשם לוי כדי שלא ידעו בי שאני הוא הקונה, הרי זה כופהו לכתוב שטר אחר בשמו, ולא עוד אלא אפילו לא אמר כן למוכר, אלא שאמר לעדים תחילה בפני המוכר: יש לכם לכתוב לי שטר אחר על שמי, כופין אותו לכתוב שטר אחר על שמו.

הגה: ואם קנה קרקע תחילה על שם לוי, אע"פ שלוי לא עשהו שליח, אם קנה במעות לוי לא יוכל לחזור בו (הגהות מרדכי פ"ד דמציעא).