סימן שה: שומר שכופר או שטוען נאנס או נגנב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שה: שומר שכופר או שטוען נאנס או נגנב

סימן שה: שומר שכופר או שטוען נאנס או נגנב

 סעיף א

שומר שכר דינו כשומר חינם לענין אם כפר או טענות אחרות שביניהם, כגון אם אמר לו: נשתמשת בחפץ וקלקלתו, וכיוצא בזה, נשבע היסת ונפטר. ואם השומר טוען שנאנסה, אם במקום שעדים מצויים, יביא עדים ויפטר, או ישלם. ואם אין מצוים, ישבע שהיא כדבריו, ויכלול בשבועתו שלא שלח בה יד ושאינה ברשותו, ואם טוען: נגנבה, או אפילו שאומר: פשעתי בה והריני משלם, משביעין אותו שאינו ברשותו.

 

סעיף ב

נגנבה בלסטים מזויין והוכר הגנב, צריך לפרוע לבעל הבית והוא יעמיד הגנב בדין. ואפילו אם נשבע כבר ונפטר קודם והוכר הגנב, כיון שנמצא צריך להעמידו בדין והוא יפרע לבעל הבית.

 

סעיף ג

היו הבעלים עמו במלאכתו בשעה שמשך החפץ לשמור, פטור אף מפשיעה, כמו שנתבאר בדיני שומר חינם.

 

סעיף ד

קבל עליו שומר שכר להתחייב אף באונסים, או שהתנה ליפטר מגנבה ואבידה ומשבועה, הכל לפי תנאו. (אמר סתם: על מנת שלא אתחייב באחריותו, פטור אפילו מפשיעה) (מרדכי ס"פ האומנים).

 

סעיף ה

שומר שכר שמסר לשומר אחר, נתבאר משפטו בסימן רצ"א.

 

סעיף ו

האומר לחברו: שמור לי ואשמור לך, (יש אומרים דהוא הדין השאילני ואשאילך) (טור ס"ז בשם הרמ"ה ומהרי"ק שורש ע"ז), הרי זה שמירה בבעלים. אמר ליה: שמור לי היום ואשמור לך למחר, השאילני היום ואני אשאילך למחר, שמור לי היום ואשאילך למחר, השאילני היום ואשמור לך למחר, כולם נעשו שומרי שכר זה לזה.

הגה: ויש אומרים (דהשאילני ואשאילך) ושמור לי ואשאילך או השאילני ואשמור לך, אפילו בחד יומא, הוי השומר שומר שכר ולא מקרי שמירה בבעלים (טור ס"ז בשם רש"י ונ"י פרק האומנין ומרדכי פרק המפקיד).

 

סעיף ז

אמר לו השאילני גלימא שלך שהיא קלה וטול שלי שהיא כבדה, ובאו לסטים ונטלו האחת, הנשארת היא של בעל הראשון.

הגה: דהוי ליה השאילני ואשאילך דהוי שאלה בבעלים. מיהו אם אין הדברים השאולים ביד השואלים, אלא ביד אחרים, כגון שראובן הניח משכון ביד לוי בעד שמעון ושמעון השאיל דבר לראובן, לא מקרי שאלה בבעלים דהא אין שמעון שומר לראובן, והוו שומרי שכר זה לזה (מהרי"ק שורש קכ"ה).