סימן קעח: שותף שבקש מהמוכס שימחול לו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קעח: שותף שבקש מהמוכס שימחול לו

סימן קעח: שותף שבקש מהמוכס שימחול לו

 סעיף א

שותפים שבקש אחד מהם מהמוכס שימחול לו, ומחל לו, הוא לאמצע כאלו הוא שלוחם לבקש בשביל כלם, ואם מעצמו בלא פיוס אמר: אני מוחל בשביל פלוני, הוא שלו לבדו.

 

סעיף ב

מי שפטרו המלך מכל המסים וארנוניות, אע"פ כן חייבים לפרוע במה שהוציאו הצבור בצרכי הצבור ובשמירתן (ועיין לעיל סימן קסג).

 

סעיף ג

שותף שירד לתוך שדה המשותף ועבדה, חשוב כיורד ברשות ונוטל כדין אריסי העיר, אפילו בקמה העומדת לקצור, ואפילו בשדה שאינה עשויה ליטע, והוא הדין אם מתעסק בלא רשות בדבר המטלטל המשותף.

הגה: ואין השותף נוטל הוצאה, רק כפי השבח שמשביח, ואם לא השביח כלום אינו נוטל כלום (נ"י פרק חזקת הבתים ומרדכי פרק הגוזל בתרא), ואם מיחה השותף השני שלא לעשות, כגון שבנה בנין והוא מוחה בו, אם הוא דבר שא"א מלבנות, צריך חברו ליתן לו חלקו, ואם אינו צריך לבנות, יכול חברו לומר לו: טול עציך ואבניך. (הגהות מיימניות הל' גזילה).