סימן שיד: מה הדברים שעל המשכיר לעשות או על השוכר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שיד: מה הדברים שעל המשכיר לעשות או על השוכר

סימן שיד: מה הדברים שעל המשכיר לעשות או על השוכר

 סעיף א

המשכיר בית לחברו, חייב להעמיד לו דלתות, ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו, ולחזק את התקרה, ולסמוך את הקורה שנשברה, ולעשות נגר ומנעול. וכן אם נפחתה המעזיבה והתקרה בד' טפחים חייב לתקנה, וכל כיוצא בזה מדברים שהם מעשה אומן, והם עיקר גדול בישיבת הבתים והחצרות.

הגה: ואע"פ שנכנס שם השוכר וראה שלא היו שם דברים אלו, לא אמרינן דנתפייס במה שראה, אלא על המשכיר לתקן. תקן המשכיר דברים אלו, ונשברו תוך ימי השכירות, אם אמר ליה: בית זה אין צריך להעמיד לו אחר, אמר לו בית סתם, צריך לתקנו כל ימי השכירות (נ"י פרק השואל והגהות מיימוני פ"ו דשכירות. וע"ל סימן שי"ב סי"ז).

 

סעיף ב

השוכר חייב לעשות מעקה ומזוזה ולתקן מקום המזוזה משלו, וכן אם רצה לעשות סולם או מרזב, או להטיח גגו, הרי זה עושה משל עצמו.

הגה: והוא הדין כל דבר שאינו מעשה אומן, (טור) ובכל אלו העניינים הולכין אחר מנהג המדינה (טור בשם הרמב"ם).