סימן שיח: השוכר רחים מחברו ושוב לא נצטרך
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שיח: השוכר רחים מחברו ושוב לא נצטרך

סימן שיח: השוכר רחים מחברו ושוב לא נצטרך

 סעיף א

השוכר רחים מחברו שיטחן לו עשרים סאה בכל חדש בשכרו, והעשיר בעל הרחים והרי אינו צריך לטחון שם, אם יש לשוכר חטים שצריך לטחון לעצמו או לאחרים, כופין אותו ליתן דמי טחינת עשרים סאה שזו מדת סדום הוא, ואם אין לו, יכול לומר אין לי דמים, והריני טוחן לך כמו ששכרתי, ואם אין אתה צריך מכור לאחרים.