סימן שיט: מי שהטעה חברו עד שהכניס פירותיו לביתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שיט: מי שהטעה חברו עד שהכניס פירותיו לביתו

סימן שיט: מי שהטעה חברו עד שהכניס פירותיו לביתו

 סעיף א

מי שהכניס פירותיו לבית חברו שלא מדעתו, או שהטעהו עד שהכניס פירותיו, והניחם והלך, יש לבעל הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותם ומשליכים אותם לשוק, ומדת חסידות הוא שיודיע לבית דין וישכירו במקצת דמיהם מקום, משום השבת אבידה לבעלים, אע"פ שלא עשה כהוגן. (ויש אומרים דצריך להודיעו תחילה, ואם נאנסו לאחר שהודיעוהו פטור) (הרא"ש וטור).