סימן קס: גג הסמוך לחצר ושתי חצרות אחת גבוה מחברתה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קס: גג הסמוך לחצר ושתי חצרות אחת גבוה מחברתה

סימן קס: גג הסמוך לחצר ושתי חצרות אחת גבוה מחברתה

 סעיף א

גג הסומך לחצר חברו, בעל הגג מזיק לבעל החצר ואין בעל החצר מזיק לבעל הגג, לפיכך צריך בעל הגג לעשות ביניהם מחיצה ד' אמות כדי לסלק היזקו, ואין בעל החצר מסייעו אלא כפי שיגיע חלקו למחיצת י' טפחים כדי שיהיה נתפס כגנב. ואם קרקע החצר גבוה מן הגג, צריך בעל הגג לבנות על שלו למטה עד שיהיה גבוה ארבע אמות למעלה מקרקעית החצר, כדי לסלק היזקו. ואפילו אם הגג נמוך מן החצר ד' אמות, יש מי שאומר דאכתי איכא היזק ראייה ממנו לחצר, וצריך בעל הגג לבנות מחיצה גבוהה ד' אמות מקרקע החצר, ויש מי שאומר דכיון שהגג נמוך מן החצר ד' אמות שוב אין לו היזק ראיה, ואינו צריך לעשות כלום.

 

סעיף ב

ואם הגג נמוך מהחצר, יש אומרים שאין העליון זקוק לתחתון כלל, ויש אומרים דהני מילי כשהחצר גבוה מהגג י' טפחים, אבל אם הוא גבוה מהגג פחות מי' טפחים, בונה בעל הגג עד קרקע החצר ורואין כמה חסר עדיין להשלים לגובה י', ויתן לו בעל החצר החצי מזה.

 

סעיף ג

שתי חצירות שקרקעית האחת גבוה מחברו, צריך העליון לסייע לתחתון לבנות למטה והתחתון צריך לסייע לעליון עד שיהיה גבוה ד' אמות מקרקע העליון ולמעלה, לפיכך יקציעו העפר מקרקע של עליונה שיעור עובי חצי הכותל, ובונין הכותל על קרקע שניהם עד שיהא גבוה ד' אמות מקרקע העליונה ולמעלה.

הגה: ואם החצר גבוה הרבה או שהתחתון אינו רחב להביט בו מרחוק, ואפשר שבמחיצה מועטת יסתלק היזק ראיה שלו, סגי במחיצה שיראה לבני אדם שאינו מזיק עוד בראייתו (טור בשם ה"ר יונה).