סימן קסז: שתי גינות אחת גבוה מחברתה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסז: שתי גינות אחת גבוה מחברתה

סימן קסז: שתי גינות אחת גבוה מחברתה

 סעיף א

שתי גנות זו על גב זו והירק בינתיים, בגובה עובי הארץ שביניהם, כל שהעליון יכול לפשוט ידו וליטול אותו מעיקרו, הרי הוא שלו, ובלבד שלא יאנוס עצמו, והשאר של תחתון.

הגה: היתה יד העליון מגיע עד למטה, אפילו הכי כל שהוא סמוך לקרקע פחות משלשה הוא של מטה (טור), היה מגיע לנופו ואין מגיע לעקרו, לא יטול העליון, ואם נטל אין מוציאין מידו.

 

סעיף ב

אילן העומד על המצר, אע"פ שהוא נוטה לתוך שדה אחד מהם, הרי שניהם חולקין בפירותיו. (אבל אם עומד בשדה של אחד מהן ונוטה לשדה אחר, הולכין אחר העיקר והכל שלו) (טור וכן כתב התוספות שם).