סימן קסט: מי שיש לו בור לפנים מבורו וגינה לפנים מגינתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסט: מי שיש לו בור לפנים מבורו וגינה לפנים מגינתו

סימן קסט: מי שיש לו בור לפנים מבורו וגינה לפנים מגינתו

 סעיף א

מי שיש לו בור לפנים מביתו של חברו, ויש לו דרך עליו, אין לו רשות ליכנס שם אלא ביום, בשעה שדרך בני אדם ליכנס, (ודוקא בור, אבל חדר נכנס שם בין ביום בין לילה) (נ"י פרק המוכר פירות), ואין לו רשות להכניס בהמותיו שם, אלא ממלא ומוציא לחוץ, וכל אחד מהם עושה מפתח לבור שלא יכנס שום אחד מהם אלא מדעת חברו.

 

סעיף ב

מי שיש לו גנה לפנים מגינתו של חברו, אין לו רשות ליכנס בה בלילה ולא להכניס לתוכה תגרים, (והוא הדין לבית שהוא לפנים מבית חברו) (נ"י הנ"ל), ולא יכנס מתוכה לשדה אחרת, (אלא אם כן הוא צורך גינתו) (שם בנ"י), והחיצון זורע את הדרך, נתן לו דרך מן הצד, מדעת שניהם, נכנס בה באיזה שעה שירצה ומכניס לתוכה תגרים, אבל לא יכנס מתוכה לשדה אחרת, ושניהם (אינם) רשאים לזורעה.