סימן קלג: צריך שימסור הגט בפני שני עדים כשרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלג: צריך שימסור הגט בפני שני עדים כשרים

סימן קלג: צריך שימסור הגט בפני שני עדים כשרים

 סעיף א

צריך שיהיו שני עדים כשרים בשעת מסירת הגט, (ושימסור לה הגט בפני שניהם ביחד) (ב"י). וכן צריך להחתים עליו עדים לכתחלה, אבל בדיעבד אם לא היו אלא עדי חתימה, ומסרו בינו לבינה, כשר. וכן אם היו עדי מסירה ולא היו בו עדי חתימה, כשר. ויש אומרים שאם נודע שניתן לה בלא עדי מסירה, אע"פ שעדים חתומים בו, פסול. ומיהו כשרואין אותו חתום, תולין שבודאי נמסר בעדי מסירה.

הגה: וע"ל ריש סימן ק"ל דלוקחין כת אחת של עדים לחתימה ולמסירה, ולא שני כיתות.

 

סעיף ב

צריך שיהיו גם החתימות יבשות בשעת נתינת הגט.

 

סעיף ג

רגילין ליתן הגט במנין עשרה.