סימן קלז: צריך שיתירנה היתר גמור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלז: צריך שיתירנה היתר גמור

סימן קלז: צריך שיתירנה היתר גמור

 סעיף א

אמר לה: הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מפלוני, או אלא לפלוני, אינו גט. כיצד יעשה, יטלנו ממנה ויחזור ויתננו ויאמר: הרי את מותרת לכל אדם. אבל אם אמר על מנת, הרי הוא כשאר תנאי הגט, בין אמר לה: על מנת שלא תנשא לו או על מנת שלא תבעלי לו או על מנת שלא תהיה לו. ויש מחמירין אפילו באומר על מנת (הר"ן בשם י"א והרשב"א בשם הרמב"ן), ויש להחמיר לכתחלה. ואם חשודה מאדם, יאמר לבית דין והם ימחו בידם שלא ישאו זה את זה (מרדכי ריש המגרש).

 

סעיף ב

היה אותו פלוני שהוציא מכלל הגט בחוץ או באלו מי שאין קידושין תופסים לו בה, הרי זה גט כשר. אבל אם קדושין תופסין לו בה, אע"פ שהוא מחייבי לאוין, אינו גט. והוא הדין אם שייר קטן. ויש מי שאומר דבשייר קטן (הוי ספק מגורשת) (טור בשם ר"ת).

 

סעיף ג

שייר בעל אחותה, או ששייר מי שעתיד עדיין להוליד, או שאמר לה: חוץ מזנותיך (או חוץ משלא כדרכה) (טור) או חוץ משטר וביאה או חוץ מהפרת נדריך או חוץ מירושתך, הרי זו ספק מגורשת.

 

סעיף ד

אמר לה: הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון, וחזר ואמר לה בשעה שמסר לה הגט: הרי את מותרת לראובן ושמעון, או שאמר: הרי את מותרת לראובן, או שאמר: הרי את מותרת לשמעון או שאמר אף לשמעון, הרי זו ספק מגורשת.

 

סעיף ה

אמר לה: הרי זה גיטך והרי את מגורשת ממני היום ולמחר את אשתי, הרי זו ספק מגורשת.