סימן קמח: דין המגרש בגט ישן, והמגרש בתנאי, ושלא יתיחד עמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמח: דין המגרש בגט ישן, והמגרש בתנאי, ושלא יתיחד עמה

סימן קמח: דין המגרש בגט ישן, והמגרש בתנאי, ושלא יתיחד עמה

 סעיף א

מי שכתב לגרש את אשתו, ונמלך ולא גירשה, ונתייחד עמה אחר שכתבו, לא יגרשנה באותו הגט פעם אחרת כשירצה לגרשה. ואם גירשה באותו הגט הישן, הרי זו מגורשת ותנשא בו לכתחלה, שהרי נכתב לשמה והרי נתן לה עתה בעדים כהלכתו. ולמה לא יגרשנו בו לכתחלה, גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה. ויש אומרים דהני מילי כשהגט ביד הבעל ומסרו מידו לידה, אבל אם שלחו לה ע"י שליח, ונתייחד עמה אחר שנתנו ליד השליח, ונתנו לה השליח, לא תנשא בו, ואם נשאת, לא תצא.

 

סעיף ב

כל המגרש על תנאי, בין שאמר: מעכשיו, בין שאמר: אם יהיה ואם לא יהיה, הרי זה לא יתייחד עמה כל זמן שלא נתקיים התנאי, אלא בפני עד, אפילו עבד ואפילו שפחה, (וביוצא ונכנס סגי), חוץ משפחתה או בנה הקטן, מפני שאינה בושה לשמש בפניהם. והדבר ידוע שאם נתייחד עמה בפני שני עדים כאחד, וראה הוא והיא אותם, אפילו נתקיים התנאי אח"כ, הרי זו ספק מגורשת, שמא בעלה וביטל הגט, ויתבאר בסימן שאחר זה.