סימן יא: אשה הנחשדת על אשת איש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יא: אשה הנחשדת על אשת איש

סימן יא: אשה הנחשדת על אשת איש

 סעיף א

הנחשדת על אשת איש, אם היה לה קינוי וסתירה ולא שתתה מי המרים, הואיל ונאסרה על בעלה בשבילו, הרי היא אסורה ע"ז שנתיחדה עמו לעולם, כדרך שהיא אסורה על בעלה. ואם עבר ונשאה, מוציאין אותה מתחתיו בגט, אפילו היו לה כמה בנים ממנו. מפי השמועה למדו, כשם שהיא אסורה לבעלה, כך אסורה לבועל. (והוא הדין אם נאסרה בשבילו לבעלה, אסורה לו) (סברת הרב). אבל אם לא קדם קינוי, ובאו עליה עדים שנסתרה עם איש זה, ובא ומצא דבר מכוער כגון שנכנסו אחריו ומצאוה עומדת מעל המטה והיא לובשת המכנסים או חוגרת אזורה, או שמצאו רוק למעלה מהכילה (או שראו מקום המנעלים הפוכים), (טור) או שהיו יוצאים ממקום אפל, או מעלים זה את זה מן הבור וכיוצא בו, או שראוהו מנשק ע"פ חלוקה, או שראו אותם מנשקים זה את זה, או שנכנסו זה אחר זה והגיפו הדלתות (במנעול) (ב"י בשם תשובת הרשב"א אלף רנ"א), וכיוצא בדברים אלו (לפי ראות עיני הדיינים), אם הוציאה בעלה בדבר מכוער כזה, הרי זו לא תנשא לנטען; ואם עבר ונשאה, והיו לו בנים ממנה, לא תצא. במה דברים אמורים, כשרננו העיר עליה ועל הנטען יום ומחצה או יותר, ואמרו: פלוני זינה עם פלונית, ולא פסק הקול. והוא שלא היו לה או לו (או לבעל) (הר"ן פ"ב דיבמות) אויבים שמעבירים את הקול, אבל אם לא היה שם רינה לדבר זה בעיר, או שפסק הקול שלא מחמת יראה, אם נשאת לנטען לא תצא, אפילו אין לה בנים. אפילו בא עד אחד שזינתה עמו, לא תצא.

הגה: ויש אומרים דאם היה בכאן קול ממש, כדרך שנתבאר, עם עדי כיעור, מוציאין אותה אפילו מבעלה (רש"י ושאלתות ומרדכי בשם הר"ם פ"ב דיבמות) אם אין לו בנים ממנה. אבל באחד אין מוציאין מן הבעל, אלא א"כ הוציאה בעלה וכנסה הנחשד מוציאין בא' מהן מן הנחשד, אם אין לה בנים ממנו (כן משמע מהרי"ף והרמב"ם). שני עדי כיעור מצטרפין, אף על גב דראו זה אחר זה וכיעור דחזא האי לא חזא האי (מרדכי פ"ב דיבמות בשם תשובת מוהר"ם). עד אחד בדבר מכוער, לאו כלום הוא (תשובת מוהר"ם סוף נשים).

 

סעיף ב

מי שהוציאה בעלה בעדי דבר מכוער, ונשאת לאחר וגירשה, הרי זו אסורה להנשא לנטען שיצאתה מתחת בעלה בגללו, ואם נשאת לא תצא, אע"פ שאין לה בנים. כל אשה שבאו שני עדים והעידו שזינתה עם זה כשהיתה תחת בעלה הראשון, הרי זו תצא מזה אע"פ שיש לה ממנה כמה בנים.

 

סעיף ג

כל מקום שאמרו: תצא, תצא בלא כתובה.

 

סעיף ד

יש אומרים שאם באו עדים שאשת איש זינתה צריכים דרישה וחקירה. (ואין לקבל העדות שלא בפניה ושלא בפני בעלה) (תשובת הרא"ש כלל מ"ו).

 

סעיף ה

הנטען משפחה ועובדת כוכבים ונתגיירה ונשתחררה, לא יכנוס, ואם כנס לא יוציא. (גירשה, אסורה לחזור לו אלא אם כן היו לו בנים ממנה) (ב"י בשם הרשב"א).

 

סעיף ו

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, אע"פ שחזר העובד כוכבים ונתגייר והעבד נשתחרר, הרי זה לא ישאנה ואם כנס לא יוציא.

 

סעיף ז

אותם שאמרו חכמים: לא יכנוס, אפילו באותו מבוי לא תדור, וכל שכן שלא תשמשנו.

 

סעיף ח

כל היכא שהתרו בו ועבר וכנס, לא מקרי דיעבד ומפקינן לה מיניה. (המגרש אשה כדי שישאנה חבירו, אסור לישא אותה וכמו שיתבאר לקמן סי' קמ"ג סעיף ט"ו).