סימן יד: שלא לישא אשה בימי האבל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יד: שלא לישא אשה בימי האבל

סימן יד: שלא לישא אשה בימי האבל

 סעיף א

מתה אשתו או אחד מקרוביו שחייב להתאבל עליו, עד אימתי אסור לישא אשה, נתבאר בטור יורה דעה סימן שצ"ב.