סימן ט: איזו אשה נקראת קטלנית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ט: איזו אשה נקראת קטלנית

סימן ט: איזו אשה נקראת קטלנית

 סעיף א

אשה שנשאת (או נתארסה) (מכל מקום פכ"א ונ"י פ' הבא על יבמתו) לשני אנשים, ומתו, לא תנשא לשלישי, שכבר הוחזקה להיות אנשיה מתים. ואם נשאת לא תצא, ואפילו נתקדשה יכנוס. ואם הכיר בה, יש לה כתובה; לא הכיר בה, אין לה כתובה משלישי, אבל משני יש לה כתובה, אפילו לא הכיר בה.

הגה: יש אומרים דדוקא אם מתו מיתת עצמם, אבל אם נהרג אחד מהן או מת בדבר, או נפל ומת וכדומה, אינו כלום. ולכן רבים מקילים בדברים אלו, ואין מוחין בידיהם (ב"י בשם תשובת הרמב"ן שכך כתב בסיש אומרים). יש אומרים דהוא הדין אשה שנתגרשה שני פעמים, אין לישא אותה (רש"י פ"ב דיבמות והר"ן ר"פ נערה). אבל יש אומרים מיתה דוקא (הגהת מיימוני בשם תוס') וכן עיקר.

 

סעיף ב

איש שמתו שתי נשיו, אינו מונע עצמו מלישא.