סימן לג: כיצד האשה מתקדשת בביאה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לג: כיצד האשה מתקדשת בביאה

סימן לג: כיצד האשה מתקדשת בביאה

 סעיף א

בביאה כיצד, אמר לה בפני שני עדים: הרי את מקודשת לי בביאה זו, ונתייחד עמה בפניהם, הרי זו מקודשת אף על גב דחוצפא היא. (בין שבא עליה כדרכה בין שלא כדרכה) (טור). ואין דינה אלא כמאורסה, ולא כנשואה.

הגה: ויש אומרים דוקא שבא עליה בבית חמיו, אבל כנסה לביתו ובא עליה, או שקידש כבר ובא עליה, דינה כנשואה. יש אומרים דפנוי הבא על הפנויה לפני עדים, חוששין שמא כוון לשם קידושין (מרדכי פ' האומר), דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אבל אם כבר הוחזק לזנות, או שיש לו אשה אחרת, לא חיישינן (ת"ה סי' ר"ט). ויש מקילין בכל ענין, ועיין לקמן סימן קמ"ט וקס"ז סעיף ב', ולעיל סימן ט"ו סעיף יו"ד.

 

סעיף ב

המקדש בביאה, דעתו על גמר ביאה. לפיכך אם קודם שגמר קיבלה קידושין מאחר, מקודשת לשני. אבל אם הערה בה ופירש מיד, או שאמר תחלה שדעתו לקנות בהעראה, קנה מיד.