סימן לו: כל דיני שליחות לאשה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לו: כל דיני שליחות לאשה

סימן לו: כל דיני שליחות לאשה

 סעיף א

האשה יכולה לעשות שליח לקבל קידושיה, ומצוה שתתקדש על ידי עצמה, אם תוכל, אבל איסור ליכא כמו שיש באיש, ואומר האיש לשליח: הרי פלונית ששלחה אותך מקודשת לי, והשליח אומר: קדשתיה לך. ואם אמר: הן, דיו. ואפילו שתק, אם היו עסוקים באותו ענין ונתן לשליח ולא פירש ולא אמר דבר, דיו. ואם מקדשה בשטר, אינו כותבו אלא מדעת השליח. ויש מי שאומר שאינו כותבו אלא מדעתה.

 

סעיף ב

בכל הדברים של קידושין דין האיש עם שלוחה כדינו עם האשה.

 

סעיף ג

אמרה לשליח: קבל הקדושין במקום פלוני, והוא קבלם במקום אחר, או בכל דבר שישנה בשליחותה, אינה מקודשת.

 

סעיף ד

אמרה לו: הרי הוא במקום פלוני, וקבל במקום אחר, מקודשת, שמראה מקום היא לו.

 

סעיף ה

יש מי שאומר דשליח דקדושין אינו יכול למנות שליח, דמילי נינהו ולא ממסרי לשליח. (ועיין לעיל סימן ל"ה סעיף ו' נתבאר).

 

סעיף ו

מי שקדש ע"י שליח לא יקדש פעם אחרת בשעת חופה, שלא להוציא לעז על הקדושין הראשונים, שיאמרו: אין קידושי שליח כלום (ועיין לעיל סוף סימן ל"ד). חזרה וביטלה השליחות קודם שקיבל הקדושין, הרי הוא בטל, ואינה מקודשת. ואם אין ידוע אם ביטלה השליחות קודם קבלת הקדושין או אחר כך, הרי זו ספק מקודשת.

 

סעיף ז

אם קיבל שלוחה קידושין מאחר, והיא בעצמה קיבלה קדושין מאחר, ואין ידוע אם קדושין שקבל שלוחה קדמו לשלה או שלה קדמו, אסורה לשניהם, וצריכה גט משניהם. ואם רצו, אחד נותן גט ואחד כונס. (ומקדשה קידושין אחרים) (רבינו ירוחם נ' כ"ב). במה דברים אמורים, ברחוקים, אבל אם קדשה השליח לאב, וקידשה היא בעצמה לבן או לאח, שניהם נותנין גט ואסורה לשניהם.

 

סעיף ח

אשה נעשית שליח לחברתה לקבל קדושין, אף ע"פ שנעשית לה צרה, שמקדש לשתיהן. ויש מי שאומר שאפילו אם כשאמרה לה: קבלי גם בשבילי, ולא השיבה הן אלא שתקה וקבלה סתם, מסתמא גם בשבילה קיבלה.

 

סעיף ט

אשה שהיא שליח לקבל קידושין לחברתה, וכשנתן הקדושין אמר לה: ואת נמי, או וכן את, שתיהן מקודשות. אבל אם לא אמר לה אלא: ואת, הרי זו שקיבלה הקדושין ספק מקודשת, שמא לא נתכוין אלא לראות מה בלבה, וכאלו אמר לה: ואת מה תאמרי בדבר זה, ולפיכך קיבלה הקדושין היא, שהרי זה עדיין שואלה לראות מה בלבה.

 

סעיף י

ויש מי שאומר שאין האב יכול לעשות שליח לקדש בתו בוגרת, וחלקו עליו.

 

סעיף יא

מי שקיבל קדושין לבתו בוגרת, ולא עשאוהו שליח, יש מי שאומר שצריכה גט מספק.

 

סעיף יב

אין האשה עושה שליח לקבל קדושין מיד שליח בעלה. (מיהו אם עשתה, הוי ספק מקודשת (ב"י). (ועיין לקמן סימן קמ"א סעיף א' גבי גט).