סימן נד: דין הפוסק לבנו או לבתו, ומת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נד: דין הפוסק לבנו או לבתו, ומת

סימן נד: דין הפוסק לבנו או לבתו, ומת

 סעיף א

מי שצוה לתת לבתו כך וכך מעות לפרנסתה, ליקח בהם קרקע, בין שהיה שכיב מרע בין שהיה בריא, ומת, והרי המעות ביד השליש, ואמרה הבת: תנו אותה לבעלי, כל מה שירצה יעשה בהם, אם היתה גדולה, ונשאת, הרשות בידה; ואם עדיין מאורסה היא, יעשה שליש מה שהושלש בידו; ואם עדיין קטנה היא, אפילו נישאת, אין שומעין לה, אלא יעשה שליש כמו שצוה האב. (ויש אומרים דבעינן שהושלש מתחלה לכך, ועיין בח"ה סי' רנ"ב).