סימן קא: עד כמה גובה כתובתה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קא: עד כמה גובה כתובתה

סימן קא: עד כמה גובה כתובתה

 סעיף א

אלמנה, כל זמן ששטר כתובה בידה, גובה לעולם, בין אם נותנים לה מזונות בבית אביה או בבית בעלה, ונשבעת. אפילו לאחר שנשאת, אפילו עברה עליה שמיטה, אינה נשמטת אלא אם כן פגמה אותה, שגבתה מקצת או שזקפה במלוה. ואם אין כתובתה בידה ובאה לגבות בתנאי בית דין במקום שאין כותבים, אם נותנים לה מזונות בבית אביה (או שנשאת לאחר) (מרדכי סוף פ' הנושא), אינה גובאת אלא עד סוף כ"ה שנים. אבל שתקה כ"ה שנה ולא תבעה, מחלה. ואם תבעה תוך כ"ה שנים, מונים לה כ"ה שנים מיום שתבעה וכן יורשיה צריכים לתבוע תוך כ"ה שנים למיתתה, ואם שתקו יותר מכ"ה שנים, מחלו. (וכל שזכרה ואמרה שמה ששותקת לאו משום מחילה, הוי כתבעה) (הר"ן פרק הנושא).

 

סעיף ב

אפילו אם ניזונית בבית אביה, אם היורשים מכבדים אותה שמוליכים לה מזונותיה בעצמם, אין שתיקתה מחילה, שמפני הבושה שתקה ולא מפני שמחלה.

 

סעיף ג

נדוניא לעולם אינה מוחלת, אפילו שהתה כמה שנים.

 

סעיף ד

גרושה, לעולם אינה מוחלת, אפילו שהתה כמה שנים.