סימן עט: חיוב רפואתה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עט: חיוב רפואתה

סימן עט: חיוב רפואתה

 סעיף א

רפואתה כיצד, לקתה, חייב לרפאותה, בין רפואה שיש לה קצבה בין רפואה שאין לה קצבה; אבל אלמנתו אינה מתרפאת מנכסיו, אלא ברפואה שאין לה קצבה, שהיא דומה למזונות.

 

סעיף ב

רצו היורשין לקצוב עם הרופא, כדי שיהיה לה קצבה ויפטרו ממנה, הרשות בידם.

 

סעיף ג

אם ראה הבעל שהחולי ארוך, יכול לומר לה: הרי כתובתיך מונחת, או רפאי עצמך מכתובתיך או הריני מגרשך ונותן כתובה; ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ.